Podmínky soutěží na facebooku

1. Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost ORIDON s.r.o., Skryjova 1606/8, 614 00 Brno - Husovice, Česká republika IČ: 29366844, dále jen jako „pořadatel“. Organizátor soutěže je shodný s pořadatelem.

Podmínky se použijí na všechny soutěže, které pořádá pořadatel skrz www.facebook.com/shishastyle, pokud není stanoveno jinak.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Termín začátku a konce soutěže je uveden na www.facebook.com/shishastyle.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána a bude vylosován náhradní výherce.

4. Princip přihlášení do soutěže

Soutěž probíhá na webu Shishastyle a využívá sociální síť facebook. Postup pro registraci a účast v soutěži je vždy uveden v konkrétním znění dané akce.

V případě soutěží typu "Like" nebo "Sdílení", je všem účastníkům doporučeno nastavit příspěvek jako veřejný. Stejně tak "like stránky - fanoušek" na veřejný ( stav veřejných fanoušků lze ověřit na stránce: https://www.facebook.com/search/155153581307145/likers , pokud se zde nevidíte rádi vám pomůžeme jak to změnit.)
Pokud nenastavíte veřejnost příspěvků a liků, nemusí být vaše účast dohledatelná a nebudete splňovat podmínky soutěže.

5 Výhra a vyloučení náhradního plnění

Ceny v soutěži a počet výherců je uveden na www.facebook.com/shishastyle

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Pokud to není uvedeno jinak, jedna osoba může získat pouze jednu cenu v soutěži.

7. Způsob vyrozumění výherce

Jména výherců budou umístěna na webových stránkách Shishastyle.cz (http://www.shishastyle.cz) nebo jména budou uveřejněna na sociální síti facebook pod účtem Shishastyle.

8. Doručení výhry

Výhru si může vyrozuměný soutěžící vyzvednout na adrese dodavatele SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11/801, 615 00 Brno, Česká republika, v provozní době.

V případě nejzažšího termínu pro vyzvednutí výhry je stanoven na www.facebook.com/shishastyle nebo stránkách obchodu. Po tomto datu propadají všechny nevyzvednuté výhry pořadateli.

9. Propagační rámec

Účastník pouhlasí že pořadatel smí pořídit či využít jejich fotografie a použít je v rámci svých marketingových aktivit. Toto právo se uděluje na dobu neomezenou. Pořadatel se zavazuje nepoškodit osobnost výherce a nepoužívat fotografie v rozporu s dobrými mravy.

10. Vymahatelnost

Výhry nejsou právně vymahatelné.

11. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora

Do soutěže nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně splní podmínky soutěží. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou poskytovány Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu dat pořízených z registračních formulářů, či nedoručení emailových zpráv souvisejících se soutěží. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.shishastyle.cz nebo www.facebook.com/shishastyle .

12. Účinek

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 30.4.2015 a účinnosti vůči účastníkovi soutěže v okamžiku přihlášení účastníka do soutěže.

Používáme ověření věku Adulto